DYJE 6 – Věstonická nádrž

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

  ližší podmínky výkonu rybářského práva
s platností od 1.1.2024 do 31.12.2024
POZOR ZMĚNA: s účinností od 27.6.2023 povolen celoroční rybolov (od 1.1. do 31.12.)

Ceník povolenek vč. DPH

Denní povolenka – 350 Kč
Týdenní povolenka – 1 380 Kč
Měsíční povolenka – 4 450 Kč
Roční povolenka – 13 800 Kč

REVÍR DYJE 6 – Věstonická nádrž
Věstonická nádrž je vyhlášená přírodní rezervace, ve které je každý povinen se řídit zákonem číslo 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou číslo 395/1992 Sb., obecně závaznou vyhláškou o zřízení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma vydanou OKÚ. v Břeclavi dne 11.2.1994, plánem péče přírodní rezervace Věstonická nádrž a vyhláškou obcí Pasohlávky a Dolní Věstonice o dodržování veřejného pořádku v území obvodu obcí. NV č. 27/2004 Sb. byla tato nádrž vyhlášena Ptačí oblastí.

P E Č L I V Ě P R O S T U D U J !

I. Úvod
Přírodní rezervace Věstonická nádrž se rozkládá v okresech Břeclav a Brno venkov na katastrálním území obcí Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Pasohlávky, Pouzdřany a Strachotín. Důvodem zřízení rezervace bylo zajištění ochrany významově jedinečného vodního a mokřadního ekosystému s výskytem mnoha druhů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Hranice chráněného území je dána návodní patou hráze. Do prostoru rezervace je zakázáno vstupovat bez povolení.
Firma Rybníkářství Pohořelice a.s. zde má povolen hospodářský odlov ryb.
Sportovní rybolov je zde možno vykonávat ze břehu jižní hráze nádrže (od konce lesíka u rybářské základny po závoru u obce Dolní Věstonice) na povolenky vydané Rybníkářstvím Pohořelice a.s. S ohledem na přísný status ochrany přírody je nutno důsledně dodržovat stanovené podmínky výkonu rybářského práva, při respektování hlavního poslání rezervace, jímž je ochrana přírody. Sportovní rybolov není možno provozovat z lesíku u rybářské základny a poloostrova – v terénu vyznačeno.

Přístup k místu výkonu rybářského práva je možný pouze po asfaltové komunikaci vedoucí po koruně hráze.

Porušení pravidel pro pohyb na území rezervace a výkon rybolovu lze postihnout jako přestupek.

Je zakázáno vstupovat na pobřežní mělčiny a ostrůvky nádrže. Rovněž je zakázáno přespávat na tělese jižní hráze mimo povolenou dobu lovu.

II. Doba hájení jednotlivých druhů ryb
1. od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, sumec velký, štika obecná, bolen dravý, okoun říční.

2. od 16. března do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb : jelec jesen, jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev říčmí.

3. od 1. září do 30. listopadu je hájen úhoř říční.

4. v zájmu hájení kapra po vysazení může Rybníkářství Pohořelice a.s. stanovit zákaz lovu kapra, nebo všech nedravých ryb v revíru na dobu max. 10 dnů po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi.

III. Hájení některých vodních živočichů

Celoročně jsou chráněni mlži, obojživelníci, raci a další vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platné znění.

IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky, u amura a kapra pak i přesahující maximální stanovenou délku

Druh ryby / lovná míra
Amur bílý  / 50 – 90 cm
Parma obecná  / 40 cm
Bolen dravý  / 40 cm
Podoustev říční  / 25 cm
Candát obecný  / 50 cm
Sumec velký  / 90 cm
Jelec tloušť  / 25 cm
Štika obecná  / 60 cm
Kapr obecný  / 45 – 70 cm
Tolstolobik bílý  / 50 cm
Lín obecný  / 30 cm
Tolstolobik pestrý  / 50 cm
Ostroretka stěhovavá / 30 cm
Úhoř říční  / 55 cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy (začátku rypce ryby) až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

V. Chování při lovu
1. Výkon rybářského práva a lov ryb je povolen pouze na návodní straně jižní hráze nádrže, vyjma úseku lesíku u rybářské základny a poloostrova. V jiné části přírodní rezervace není výkon rybářského práva možný.

2. V rámci výkonu rybářského práva se zakazuje jakékoliv poškozování vodních staveb (objekty, odvodňovací kanály apod.) a břehové opevnění – kamenných záhozů a dlažeb. Porušování kamenného opevnění přemisťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst je zakázáno. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem blokovat průjezdnost po komunikaci na koruně hráze.

3. Při lovu ryb na položenou (plavanou) jasou lovci povinni udržovat mezi sebou vzdálenost alespoň 3 metry, při lovu přívlačí (muškařením) je minimální vzdálenost mezi jednotlivými lovci 20 m, nedohodnou-li se vzájemně lovci mezi sebou na vzdálenostech kratších.

4. Při výkonu rybářského práva musí být lovci u prutů přítomni tak, aby s nimi v případě potřeby mohli okamžitě manipulovat.

5. Oprávněné osoby k lovu ryb jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži, policii součinnost a podporu při kontrolní činnosti na revíru.

6. Na celém území rezervace, včetně jižní hráze, je stavění stanů, bivaků a jiných přístřešků s podlážkou zakázáno. Používání deštníků a lehkých přístřešků, jako ochrany proti klimatickým vlivům, je povoleno pouze v zelených odstínech. Po ukončení rybolovu musejí být použité přístřešky okamžitě sbaleny. V případě, že lovící nebude u svého přístřešku bezprostředně přítomen, bude mu tento přístřešek zabaven.
Na území rezervace je zakázán vjezd automobilů a rozdělávání ohňů.

7. Doba setrvání na lovném místě je max. 1 hod. před a 1 hod. po uplynutí povolené doby lovu. Přespávání na místě rybolovu je mimo stanovenou dobu  zakázáno (jedná se o nepovolené blokování lovného místa).

Denní doba rybolovu se stanovuje takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec od 5:00 hod. do 22:00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4:00 hod. do 24:00 hod.

8. Na místo rybolovu je povoleno zavážet rybářského nářadí a potřeby ručními vozíky.

9. Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě lovu udržovat pořádek. Ponechávání odpadků na břehu a nebo jejich odhazování do vody je zakázáno. Při příchodu na zvolené místo k rybolovu provede lovec nejdříve obhlídku a úklid zvoleného místa (v případě že je zde nepořádek) do okruhu nejméně 3 m, jinak bude členy rybářské stráže a ostatních kontrolních orgánů postupováno tak, jakoby lovící znečistil místo sám. Uklizený odpad lze ponechat v pytli u cesty vedoucí po koruně hráze. Je zakázáno přesunovat či zcizovat stojany a pytle na odpadky umístěné na koruně hráze.

10. Je striktně zakázáno zavážení návnad i nástrah s využitím lodí (či jiných plavidel) poháněných lidskou silou (veslování, tlačení) nebo motorem (spalovací, elektromotor), jakož i zanášení návnad a nástrah plaváním a broděním. Nově je povoleno použití bateriových lodiček na dálkové ovládání pro zavážení nástrah nebo při vnadění. Použití veškerých plavidel nebo brodění při lovu a zdolávání ryb, případně k uvolňování vázek je zakázáno. Z toho plyne přísný zákaz přinášení člunů k vodě a jejich přechovávání na břehu či hrázi. Využití dronů není návštevníkům z jižní hráze povoleno.

VI. Zakázané způsoby lovu a vnadění
1. Při rybolovu není povoleno používat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit je do rukou a do ok, či je záměrně podsekávat.

2. Dále není přípustné sbírat rybí jikry, lovit ryby elektřinou, instalovat a užívat jakýchkoliv zařízení k neselektivnímu hromadnému lovu ryb. Instalace a užití zařízení k neselektivnímu hromadnému lovu ryb, včetně elektrolovu.

3. Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se nahromadily při škodlivém znečištění vody nebo kde se shromáždily za účelem výtěru.

4. Je zakázáno využít při rybolovu bójky (včetně označení krmných míst), které nejsou pevnou součástí udice.

5. Jako návnady nebo nástrahy není možno použít krev, masokostní moučky, mlékárenské kaly apod. v jejich surovém a nezpracovaném stavu. K uvedenému užití není možno využít ani všechny druhy chráněných živočichů a rostlin, včetně jejich částí.

6. Je zakázáno používat jakýchkoliv technických prostředků umožňujících zaseknutí ryby bez zásahu lovce a pevného uchycení zátěže (např. helikoptér systém), vyjma tzv. únikové montáže. Je zakázáno používání „srkaček“.

7. Užití elektro lovu a jiných technik hromadného neselektivního lovu ryb je povoleno pouze uživateli revíru k provádění hospodářské těžby, redukci rybí obsádky nebo jejímu záchrannému odlovu.

8. Zakazuje se použití tzv. „odpadávacích“ (odhačovacích) zátěží“ olověných.

VII. Povolené způsoby lovu ryb
1. Při lovu dravců na živou nebo mrtvou rybku, popř. její část, je povoleno pouze použití jednoháčků a lov pouze na jeden návazec.

2. Na živou rybku, mrtvou rybku nebo její část se smí chytat jen od 16. června do 31. prosince.

3. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být nastražen další prut. Přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince.

4. Muškaření je povoleno. Při muškaření nesmí být nastražen další prut.

5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (pean, pinzetu, nebo klíšťky) a míru pro zjištění délky ponechaných ryb.

6. K povinné výbavě rybáře patří podběrák a podložka, při vylovení zdolané ryby je povinnost tento podběrák a podložku použít.

7. Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy, nebo jiné vhodné zařízení, které ryby nepoškozuje. Zařízení sloužící k přechovávání ulovených ryb musí být označeno iniciály lovce (vlastníka).

VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
1. O vydání povolenky rozhodne uživatel revíru.

2. Každý lovec ryb musí mít u sebe platný státní rybářský lístek a povolenku. Záznam o úlovcích je součástí povolenky.

3. V jednom dni si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V úlovku smí být nejvýše 2 ks uvedených druhů ryb : kapr, štika, bolen, candát, amur, sumec nebo jejich vzájemná kombinace. Po ulovení a ponechání si 2 ks těchto výše uvedených druhů ryb končí denní lov, i když ponechané ryby nedosahují max. denní povolenou hmotnost úlovku 7 kg.
Ostatní druhy ryb-cejn velký, cejnek malý, oba druhy karasů, úhoř říční a kříženci rybích druhů mohou být loveni bez omezení počtu kusů až do celkové hmotnosti max. 7 kg/den. Úlovek karasa stříbřitého se do denního limitu úlovků nezapočítává.

4. Úlovek výše uvedených druhů ryb na týdenní povolenku je limitován počtem 7 ks nebo celkovou hmotností ulovených ryb 30 kg. Na měsíční povolenku činí max. počet ponechaných uvedených druhů ryb 20 ks nebo celková hmotnost úlovku je limitována 60 kg. Na roční povolenku činí max. počet ponechaných uvedených druhů ryb 120 ks, celková hmotnost ulovených ryb je limitována 300 kg. Úlovek karasa stříbřitého se do hmotnostního limitu úlovků nezapočítává

5. Při úlovku a ponechání si uvedeného druhu ryby je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením délky ryby v centimetrech. Počet a hmotnost ostatních druhů ryb které si rybář ponechá, je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. nejpozději po ukončení lovu a před opuštěním místa lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku, je povinen příslušný záznam o docházce proškrtnout.

6. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky odeslat zpět nejpozději 15 dnů po uplynutí její platnosti Rybníkářství Pohořelice a.s. a to i tehdy, když oprávněný během platnosti povolenky nelovil, nebo nedocílil žádného úlovku. Nedodržení této povinnosti může být postihováno odmítnutím vydátí další povolenky k lovu ryb.

IX. Uchovávání ulovených ryb a zacházení s nimi

1. Pokud lovec uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní zařízení k tomu určené (vezírek s výstužnými kruhy, aby síťovina nepřiléhala k tělu ryby, tzv. ekovezýrek, haltýř, apod.). Toto zařízení musí být označeno iniciály vlastníka (lovce).

2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečení za skřele, nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

3. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístěné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

4. Je zakázáno přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech.

5. Místo přechovávání ulovené ryby musí být viditelně označeno. Ulovené ryby musí být přechovávány tak, aby byla snadná jejich kontrola.

6. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech.

7. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

8. Při vylovení ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Pokud není možné její vyzvednutí z vody pro vysokou hmotnost pouhým vyzdvižením prutu, je nutno použít podběrák, nebo jiný prostředek umožňující šetrný způsob vylovení ryby.

9. Při manipulaci s ulovenou rybou na břehu musí být použita navlhčená podložka zabraňující poškození ryby. Je přísně zakázáno pokládat ulovenou rybu přímo na kamenný násep nebo cestu v koruně hráze.

10. Ryby, které nedosahují stanovené míry musejí být vráceny šetrně do vody. Rybář je uvolňuje ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takové ulovené rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

11. Jakékoliv opracování ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno.

X. Hospodářská těžba

Na revíru je prováděna hospodářská těžba ryb, kterou zajišťuje Rybníkářství Pohořelice a.s.

XI. Lov nástražních rybek a jejich použití

1. Čeřínkování je povoleno od 16.6. do 31.12. běžného roku. Při lovu do čeřínku nesmí mít lovec současně nastraženy pruty (udice).

2. Plocha čeřínku může být nejvýše 1 m2.

3. Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenou nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny.

4. Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době jejich hájení.

XII. Sankce

1. Nedodržení kterékoli části těchto bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 bude kontrolním orgánem ( Policii ČR, rybářskou stráží) řešeno podle závažnosti přestupku domluvou, peněžitou pokutou, nebo odebráním povolenky k lovu. V případě přestupku, za který bude lovci odebrána povolenka k lovu, bude tento přestupek nahlášen k přestupkovému řízení na Krajský úřad JMK.

2. V případě porušení bližších podmínek, jež bude řešeno odebráním povolenky k lovu je postupováno dle dle odst. 8 pís. 1. těchto bližších podmínek a zároveň bude lovci odebrán i jeho případný úlovek.

3. Vjezd motorových vozidel do míst kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 vychází ze zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství a z jeho prováděcích předpisů.